Μαντολίνο


Κατασκευή 2005 από "Ματσικα"

Έχει χρησιμοποιηθεί από επαγγελματία μουσικό.